UCHWAŁA Nr 2/2011
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP
w Warszawie, z dnia 19 października 2011r.
(Łaziska Górne)


w sprawie działania zespołów specjalistycznych oraz
przedmiotowego podziału czynności niektórych członków Zarządu Głównego
Na podstawie §24 ust.3 pkt. 12) i pkt. 14) Statutu Stowarzyszenia Rzemieślników
Piekarstwa RP w Warszawie z dnia 06 marca 1990 r. (z późniejszymi zmianami) uchwala się,
co następuje:
§ 1
I. Ustala się, że przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Rzemieślników Piekarstwa RP
w Warszawie działają poniższe zespoły specjalistyczne:
1. Zespół I. ds. szkolenia zawodowego oraz kontaktów z Komisją Edukacji UIB –
pod przewodnictwem Andrzeja Wojciechowskiego i Piotra Koperskiego oraz
odpowiedzialnym za udział SRP w pracach Komisji Edukacji UIB – Andrzejem
Szydłowskim;
z uczestnictwem Zbigniewa Putki, Janusza Dudka, Doradcy Naukowego ZG SRP - dr
Henryka Piesiewicza …*)
2. Zespół II. ds. oświaty zawodowej oraz sportu i rekreacji –
pod przewodnictwem Andrzeja Danka i Piotra Koperskiego;
z uczestnictwem Krystiana Szkółki, Andrzeja Śmietany, Leszka Melera …*)
3. Zespół III. ds. marketingu i promocji –
pod przewodnictwem Lecha Jędryki;
z uczestnictwem Barbary Schroeder, Jarosława Gajdy, Franciszka Sitenia, Doradcy
Naukowego ZG SRP - dr Henryka Piesiewicza …*)
4. Zespół IV. ds. ekonomiczno-społecznych –
pod przewodnictwem Zbigniewa Mikulewicza;
z uczestnictwem Jana Prangi, Piotra Gotowały, Dariusza Siemieniaka, …*)
5. Zespół V. ds. organizacyjnych i wizerunku medialnego –
pod przewodnictwem Stanisława Butki;
z uczestnictwem Bogdana Mamaja, Barbary Schroeder …*)
6. Zespół VI. ds. biuletynu i kroniki Stowarzyszenia –
pod przewodnictwem Witolda Greli i współdziałaniu z Tadeuszem Foglem;
z uczestnictwem Barbary Sarzyńskiej, Bogdana Mamaja, Mariusza Fogla …*)
II. Przewodniczący zespołów specjalistycznych do składu osobowego zespołu mogą
dokooptować wybranych przez siebie członków Stowarzyszenia.
§ 2
Ustala się, że:
Prezes Stowarzyszenia Stanisław Butka spełniać będzie obowiązki związane z ogólnym
nadzorem nad działalnością biura Stowarzyszenia, nad działalnością zespołów
specjalistycznych, a także w jego gestii będą sprawy współpracy zagranicznej Stowarzyszenia
z organizacjami i instytucjami rzemiosła piekarskiego.
Nadto, należą do niego obowiązki związane z kontaktami z władzami państwowymi i innymi
szczebla krajowego.
§ 3
Traci moc obowiązująca uchwała Nr 4/2007 Zarządu Głównego Stowarzyszenia
Rzemieślników Piekarstwa RP w Warszawie z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie zespołów
specjalistycznych oraz przedmiotowego podziału czynności niektórych członków Zarządu
Głównego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.


Prezes Zarządu Głównego
/ - /
Stanisław Butka


Uprawnionych: 10
Obecnych: 7
Głosowanie -
Za: 6
Przeciw: 1


...*) – skład zespołu jest otwarty dla wszystkich członków zainteresowanych pracą w danym zespole.